Kathak Recital by Guru Malti Shyam

09-Aug-2019
Uttarakhand